सहकारी सम्बन्धी एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमको एक झलक