जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: gopilama2013@yahoo.com
फोन नं: ९८५११६८२५०

उपाध्यक्ष

ईमेल: lamamingma05@gmail.com
फोन नं: ९८४३८३५९६५

सदस्य

फोन नं: ९८४३६९००९३

सदस्य

ईमेल: dpg2030@gmail.com
फोन नं: ९८५१०९४९१४

सदस्य

फोन नं: ९८६०६६९७३५

सदस्य

फोन नं: ९८५७०४३५६८

सदस्य

ईमेल: subindra.tamang2016@gmail.com
फोन नं: ९८५११४२०२३

महिला सदस्य

फोन नं: ९८४३९०२७४०

महिला सदस्य

फोन नं: ९८६०८२९७१७

दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८४३७४६४०८

महिला सदस्य

अल्पसंख्यक महिला सदस्य

फोन नं: ९८१८५१३२६

अल्पसंख्यक पुरुष सदस्य

फोन नं: ९७४१२१०१७२